Open navigation

Công văn 966/ATTP-TTr Nhập khẩu, lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng


BỘ Y TẾ

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 966/ATTP-TTr

V/v nhập khẩu, lưu hành sản phẩm Ensure dạng lỏng

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan.


Cục An toàn thực phẩm nhận được Công văn số 893/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý sữa Ensure nhập khẩu, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:


  1. Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu đã được quy định trong Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, theo đó các sản phẩm thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn phải được công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm); phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định. Các sản phẩm Ensure dạng lỏng nêu tại Công văn số 893/TCHQ-QSQL ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Tổng cục Hải quan nếu không đáp ứng điều kiện bảo đảm an toàn này sẽ không được nhập khẩu, lưu hành theo quy định của pháp luật.


  2. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo Hải quan các tỉnh, thành phố, Hải quan các cửa khẩu nếu phát hiện cơ sở nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm vi phạm đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không để các sản phẩm thực phẩm chưa được công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm nhập khẩu, lưu hành bất hợp pháp.


Cục An toàn thực phẩm trân trọng đề nghị Tổng cục Hải quan phối hợp thực hiện các nội dung trên, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung tại Công văn số 263/ATTP-TTr ngày 30/01/2015 và Công văn số 2140/ATTP-SP ngày 28/8/2014.


Trân trọng./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);

  • Các PCT (để biết);

  • Lưu: VT, TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.