Open navigation

Công văn 1020/VPCP-ĐMDN Phương án tái cơ cấu Cty TNHH MTV Tài chính Bưu điện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1020/VPCP-ĐMDN

V/v phương án tái cơ cấu Công ty TNHH MTV Tài chính Bưu điện

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 3854/BTTTT-QLDN ngày 24 tháng 11 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 18922/BTC-TCNH ngày 18 tháng 12 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 11562/BKHĐT-PTDN ngày 31 tháng 12 năm 2015), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 133/NHNN-TTGSNH ngày 11 tháng 01 năm 2016) về phương án tái cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tài chính Bưu điện (PTF), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông:


Chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các cơ quan tại các công văn nêu trên, xây dựng phương án tái cơ cấu Công ty PTF khả thi hơn để thực hiện. Thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về biện pháp thực hiện, kể cả phương án chuyển giao về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ, PTTg Vũ Văn Ninh;

  • Các Bộ: KH&ĐT, TC;

  • Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT; Vụ KTTH;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.