Open navigation

Công văn 1024/VPCP-ĐMDN Xây dựng Điều Lệ của Cty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1024/VPCP-ĐMDN

V/v xây dựng Điều Lệ của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10425/BKHĐT-PTDN ngày 25 tháng 11 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (số 16656/BGTVT-QLDN ngày 16 tháng 12 năm 2015), Công Thương (số 13157/BCT-BĐMDN ngày 23 tháng 12 năm 2015), Tài chính (số 18726/BTC-TCDN ngày 16 tháng 12 năm 2015), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (số 10221/BNN-QLDN ngày 17 tháng 12 năm 2015), Lao động - Thương binh và Xã hội (số 5230/LĐTBXH-LĐTL ngày 21 tháng 12 năm 2015), Xây dựng (2959/BXD-TCCB ngày 18 tháng 12 năm 2015) về việc xây dựng Điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý không xây dựng nghị định về ban hành điều lệ mẫu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trình Chính phủ ban hành trước ngày 01 tháng 6 năm 2016.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết, thực hiện./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;

  • Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT, Vụ PL;

  • Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMLê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.