Open navigation

Công văn 1040/VPCP-KTTH Vốn góp tại Công ty Liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1040/VPCP-KTTH

V/v vốn góp tại Công ty Liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Tài chính;

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Công văn số 5506/UBND-TH ngày 04 tháng 12 năm 2015, ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 330/BTC-TCDN ngày 08 tháng 01 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 68/BKHĐT-ĐTNN ngày 06 tháng 01 năm 2016 về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên doanh khách sạn quốc tế Lào Cai, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại Công văn số 5506/UBND-TH nêu trên. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xử lý cụ thể; tiếp tục nghiên cứu để sắp xếp, cơ cấu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Lào Cai theo quy định, đảm bảo tập trung vào ngành nghề kinh doanh chính.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.