Open navigation

Công văn 1130/VPCP-KTTH Quản lý khoản thu quyền phát triển dự án


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1130 / VPCP - KTTH 

V/v quản lý khoản thu quyền phát triển dự án

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016.


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  988 / BTC - QLCS  ngày 20 tháng 01 năm 2016 về việc quyền phát triển Dự án của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại khu đất số 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về chủ trương và phương pháp xác định giá trị quyền phát triển dự án như đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số  988 / BTC - QLCS  nêu trên.


  2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định cụ thể và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

 Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.