Open navigation

Công văn 2211/QLD-KD Đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ


BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2211/QLD-KD

V/v đảm bảo cung ứng vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Để đảm bảo cung ứng ổn định vắc xin cho nhu cầu tiêm chủng dịch vụ của nhân dân, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đề nghị:


Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tổng hợp nhu cầu vắc xin tiêm chủng dịch vụ của các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn. Do vắc xin dịch vụ được cung cấp theo nhu cầu thị trường, phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh nên công tác dự báo và dự trù rất quan trọng. Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm túc công tác dự trù, đặt hàng gửi các đơn vị cung ứng vắc xin. Bên cạnh đó, các cơ sở tiêm chủng gửi dự báo nhu cầu theo từng quý, từng loại vắc xin để Sở Y tế tổng hợp và gửi báo cáo về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Dược) trước ngày 29/02/2016.


Căn cứ vào số liệu do Cục Y tế dự phòng tổng hợp, Cục Quản lý Dược sẽ chỉ đạo các đơn vị cung ứng vắc xin đảm bảo nguồn cung ổn định cho năm 2016 và các năm tiếp theo.


Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  • Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);

  • Cục KCB, Cục YTDP - BYT (để p/hợp);

  • Cục Y tế, BCA; Cục Quân Y, BQP; Cục Y tế, Bộ GTVT;

  • Lưu VT, KD (HH).

CỤC TRƯỞNGTrương Quốc Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.