Open navigation

Công văn 262/TTg-ĐMDN Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 262/TTg-ĐMDN

V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 8612/BNN-QLDN ngày 20 tháng 10 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2017, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Sóc Trăng.

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng:

 • Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 • Rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty. Chỉ đạo công ty lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

 • Xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

 • Ban Kinh tế Trung ương;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b).NT.

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.