Open navigation

Công văn 263/TTg-KTTH Bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 263/TTg-KTTH

V/v bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 743/BTC-TCDN ngày 15 tháng 01 năm 2016 về việc bổ sung vốn điều lệ của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc sử dụng số tiền 24.456.165.397 đồng (hai mươi bốn tỷ, bốn trăm năm mươi sáu triệu, một trăm sáu mươi năm nghìn, ba trăm chín mươi bảy đồng) thuộc Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại Công ty mẹ - Tổng công ty để bổ sung vốn điều lệ còn thiếu so với mức đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.


  2. Giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, chỉ đạo Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thực hiện cụ thể và tiếp tục sử dụng các nguồn vốn theo quy định để bổ sung cho đủ mức vốn điều lệ đã được duyệt./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.