Open navigation

Công văn 278/TTg-ĐMDN Phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 278/TTg-ĐMDN

V/v phương án sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (công văn số 03/TTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 7817/BNN-QLDN ngày 23 tháng 9 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn.

 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn có trách nhiệm:

 • Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn theo quy định hiện hành.

 • Trước khi sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, rừng của công ty; diện tích dự kiến giao hoặc cho doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Bắc Kạn phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

 • Khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các trường hợp sử dụng đất đối với Công ty cổ phần SAHABAK theo các quy định của pháp luật.

 • Xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất, rừng công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, liên doanh, liên kết, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

 • Ban Kinh tế Trung ương;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.