Open navigation

Công văn 40/KH-UBND Thực hiện giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 40/KH-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016


KẾ HOẠCH


THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016


 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:


  • Thực hiện Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, nâng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố tăng 7 - 8% so với thực hiện năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2016.


  • Triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND thành phố Hà Nội.


  • Giai đoạn hiện nay các Sở, ban, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.


  • Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể; phân công rõ trách nhiệm các Sở, ban, ngành để chủ động triển khai và kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.


 2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016:

 1. Dự báo tình hình thị trường thế giới và trong nước tác động đến hoạt động xuất khẩu năm 2016:


  1. Thuận lợi:


   • Với việc Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)... sẽ mở ra cơ hội thu hút đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa đến các thị trường lớn.


   • Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành tạo ra cơ hội cho các ngành dịch vụ Việt Nam như: Du lịch, vận tải, tài chính, ngân hàng... mở rộng mạng lưới hoạt động đến toàn bộ thị trường ASEAN với chi phí thấp hơn so với hiện nay, làm tăng khối lượng, giá trị trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước thành viên trong ASEAN; đồng thời việc tham gia AEC giúp các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có điều kiện giảm chi phí, hạ giá thành hàng xuất khẩu khi các dòng thuế suất trong Cộng đồng kinh tế ASEAN giảm xuống 0%, góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu trong nước sang thị trường trong khu vực.


   • Việc triển khai thực hiện các Luật mới liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư sửa đổi và các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu.


   • Thực hiện Quyết định số 6277/QĐ-UBND ngày 19/11/2015, năm 2015 UBND Thành phố tiếp tục triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, đã khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ.


   • Thực hiện Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP, kể từ ngày 01/01/2016 Bộ Tài chính giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông từ 22% xuống còn 20%.


  2. Khó khăn:


   • Tình hình thế giới đang diễn biến khó lường: Xung đột tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi; tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực và trên thế giới đang diễn ra quyết liệt; tranh chấp chủ quyền biển đảo rất phức tạp; giá nông sản, thực phẩm đang giảm trên phạm vi toàn cầu.


   • Xu hướng bảo hộ gia tăng ở các nước nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và sự cạnh tranh quyết liệt với hàng hóa của các nước xuất khẩu, đặc biệt là các nước có phá giá nội tệ so với đồng đô la Mỹ.


   • Năm 2016, Việt Nam bước vào giai đoạn hội nhập sâu, rộng: ASEAN hình thành Cộng đồng kinh tế khu vực (AEC), một số FTA mới được ký kết, một số đã kết thúc đàm phán năm 2015 như Hiệp định thương mại tự do với EU, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)... Theo đó, Việt Nam cũng như các nước sẽ phải cạnh tranh lành mạnh, xóa bỏ độc quyền, 90% thuế xuất nhập khẩu được cắt giảm về 0% theo các lộ trình cam kết... Đặc biệt đến khi TPP cũng như một số Hiệp định khác bắt đầu có hiệu lực thì không chỉ dừng lại ở các thỏa thuận cắt giảm thuế, mở cửa thị trường, còn liên quan đến các quy định về đầu tư nước ngoài và bảo vệ nhà đầu tư, quyền sở hữu trí tuệ, các quy định khắt khe hơn về vệ sinh dịch tễ và rào cản kỹ thuật sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố Hà Nội.


   • Khi ASEAN thực hiện tự do hóa thương mại với các đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, EU,... Hàng hóa của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng khi xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN sẽ phải cạnh tranh gay gắt với các sản phẩm có chất lượng cao của các đối tác nêu trên.

   • Ở trong nước, giá một số yếu tố đầu vào như điện, nhân công, giá thuê đất, mặt bằng sản xuất... vẫn cao, năng suất lao động thấp dẫn đến giá thành sản phẩm cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ càng khó cạnh tranh trong điều kiện Việt Nam hội nhập sâu, rộng.


 2. Chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2016:


  Năm 2016, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng 7,5% so với thực hiện năm 2015; tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu khoảng 12.200 triệu USD.


 3. Nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa năm 2016:


 • Các Sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Chứng nhận xuất xứ hàng hóa, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp.


 • Xây dựng Đề án “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”.


 • Tiếp tục triển khai chính sách Hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất đáp ứng điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ nguồn ngân sách Thành phố.


 • Đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất: (1) tổ chức các khóa đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, (2) đào tạo Giám đốc điều hành doanh nghiệp, kiến thức quản trị doanh nghiệp, (3) tập huấn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về chính sách mới, cung cấp thông tin thị trường, quản lý hàng tồn kho và logistics, đào tạo năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm các ngành hàng, xây dựng thương hiệu, hội nhập kinh tế quốc tế.


 • Tăng hiệu quả kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, tiếp tục duy trì tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại các Trung tâm giới thiệu việc làm và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động.


 • Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông, xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp trọng điểm, khu công nghiệp phần mềm, xây dựng các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, hình thành chuỗi cung cấp hàng nông sản chất lượng cao.


 • Tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư đẩy mạnh xuất khẩu: Tổ chức các đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Triển lãm, giao dịch thương mại tại các thị trường xuất khẩu quan trọng, thị trường tiềm năng, thị trường Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) và khai thác các thị trường mới; xúc tiến thương mại cho các sản phẩm làng nghề, hàng nông sản, dệt may, công nghệ thông tin; đón các đoàn nhập khẩu nước ngoài tham gia giao dịch thương mại tại Hà Nội; xây dựng bộ ấn phẩm xúc tiến đầu tư phục vụ công tác xúc tiến đầu tư của thành phố Hà Nội năm 2016.


 • Duy trì thường xuyên việc tổ chức giao ban doanh nghiệp để thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; thông qua đó giải quyết hoặc trình Thành phố và các Bộ, ngành liên quan đối với các đề xuất kiến nghị không thuộc thẩm quyền của các Sở, ban, ngành.


 • Xúc tiến các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ thông qua việc tổ chức đoàn doanh nghiệp Hà Nội tham gia Khu gian hàng triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại Thái Lan.

 • Tăng cường giám sát hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra đối với việc kinh doanh các mặt hàng có điều kiện và các đơn vị nhập khẩu và phân phối nhằm kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.


 • Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia các khóa đào tạo do các Sở, ban, ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.


(Các nội dung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa năm 2016 được chi tiết tại Phụ lục đính kèm).


III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Các Sở, ban, ngành triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2016 tại Phụ lục đính kèm; báo cáo kết quả thực hiện, gửi Sở Công thương tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2016./.Nơi nhận:

 • Bộ Công thương;

 • TT: TU, HĐND Thành phố;

 • Chủ tịch UBND Thành phố;

 • Các PCT UBND Thành phố;

 • Các Sở, ban, ngành Thành phố;

 • VPUB: CVP, PCVP N.N.Kỳ, CT, TH;

 • Lưu VT, CTv.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC


CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2016

(Kèm theo Kế hoạch số: 40/KH-UBND ngày 17/2/2016 của UBND Thành phố Hà Nội)TT


Nội dung công việc


Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp


Ghi chú

I

Cải cách thủ tục hành chính


1

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuế, giải quyết các thủ tục đầu tư cho sản xuất hàng xuất khẩu; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Internet nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh

nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.


Cục Hải quan, Cục Thuế, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương


2

Thực hiện hiện đại hóa thu ngân sách giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính hợp thu và bảo lãnh thuế bằng phương pháp điện tử qua các ngân hàng thương mại.


Cục Thuế


Cục Hải quan và các đơn vị liên quan


II

Thực hiện cơ chế chính sách tài chính, tín dụng hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu


1

Bố trí kinh phí thực hiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại.


Sở Tài chính


2

Xây dựng Đề án: “Đẩy mạnh xuất khẩu của thành phố Hà Nội thời kỳ hội nhập giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”.


Sở Công thương


3

Tiếp tục triển khai chính sách Hỗ trợ lãi suất tiền vay sau đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố năm 2015; hỗ trợ Doanh nghiệp sản xuất đáp ứng điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ nguồn kinh phí của Thành phố.


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hà Nội

Sở Tài chính, Sở KH&ĐT,

Sở Công thương, BQL các KCN-CX Hà Nội.


4

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp thúc đẩy mở rộng tín dụng đi đôi với an toàn, nâng cao chất lượng tín dụng; dành vốn cho vay phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên trong đó có doanh nghiệp xuất khẩu; mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng; đảm bảo an toàn hệ thống và kinh doanh đạt kết quả; cân đối đủ nguồn


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam- Chi nhánh thành phố Hà Nội


vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tham gia vào hoạt động sản xuất trực tiếp và các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.


III

Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất:


1

Tổ chức các chương trình tập huấn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu trên địa bàn Thành phố: Cung cấp thông tin thị trường nước ngoài, các hiệp định thương mại tự do, chính sách pháp luật mới liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu (chính

sách thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài...), pháp luật về chống độc quyền, chống bán phá giá...


Sở Công thương, Cục Hải quan, Cục Thuế, BQL các KCN-CX Hà Nội.


2

Thuê chuyên gia trong và ngoài nước đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp CNTT, gia công phần mềm, quản lý hàng tồn kho & logistics; đào tạo, tư vấn nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, thiết kế mẫu mã hàng may mặc thời trang, thủ công mỹ nghệ, giầy dép nhằm đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề...


Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


3

Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, làng nghề trên địa bàn Thành phố xây dựng và phát triển thương hiệu.


Sở Công thương

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


4

Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố với các nội dung: đào tạo kiến thức Giám đốc điều hành doanh nghiệp, Khởi sự doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp.


Sở Kế hoạch và Đầu tư


5

Tổ chức các phiên giao dịch việc làm (trong đó có các phiên lưu động) để tạo nguồn lao động có chất lượng, từng bước giải quyết tình trạng thiếu lao động tại các doanh nghiệp.


Sở Lao động- Thương binh và Xã hội


6

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật cho người lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp chế xuất.


BQL các KCN - CX Hà Nội


7

Định kỳ tổ chức giao ban, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ngành, đồng thời tổng hợp


Sở Công thương

BQL các KCN - CX

Hà Nội, Sở


báo cáo những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố và các Bộ, Ngành trung ương có liên quan xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, xuất khẩu.

KH&ĐT,

Cục Thuế, Cục Hải quan và các Sở, ngành, đơn vị liên quan


8

Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách, pháp luật của Nhà nước về thương mại; thông tin thị trường, mô hình kinh doanh giỏi; khu sản xuất chuyên canh; xây dựng hình ảnh, quảng bá sản phẩm, giá trị văn hóa làng nghề; Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu sản phẩm...


Hội Nông dân thành phố Hà Nội


IV

Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu.


1

Thực hiện Đề án “Xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa XNK đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại”


Cục Hải quan

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


2


Triển khai Đề án “Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm của thành phố Hà Nội”.


Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


3

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư, hoàn thiện hạ tầng trong các khu công nghiệp; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện nhằm tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào các KCN.


BQL các KCN - CX Hà Nội


4

Xây dựng cơ sở dữ liệu, ấn phẩm XTTM theo thị trường, ngành hàng xuất khẩu; Xuất bản các bộ ấn phẩm về các Hiệp định Thương mại tự

do mà Việt Nam tham gia ký kết (TPP, FTA EEU, VKFTA, EVFTA...) để hỗ trợ cho các doanh nghiệp; Thực hiện Dự án thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn Hà Nội.


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


V

Chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu


1

Tổ chức tham gia Hội chợ, Triển lãm, Hội nghị, Diễn đàn... và giao dịch thương mại tại các thị trường xuất khẩu quan trọng, thị trường tiềm năng và khai thác các thị trường mới, cụ


Sở Công thương, Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


thể là các thị trường: Nam Phi, Mô-zăm-bích, Lào, Trung Quốc, Hong Kong, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Canada, Nga, hỗ trợ các ngành hàng: dệt may thời trang, giày dép, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực thẩm, phần mềm, công nghệ thông tin,...


2

Thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ: Tổ chức đoàn doanh nghiệp Hà Nội tham gia Khu gian hàng Triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam tại triển lãm Manufacturing Expo 2016 và giao dịch thương mại tại Thái Lan


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


3

Xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng nông sản: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, định vị thương hiệu cho các mặt hàng nông sản có lợi thế của Thành phố để xuất khẩu; Xây dựng các kênh thông tin về các mặt hàng có chất lượng tốt và giá trị xuất khẩu cao cho thị trường và doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn Thành phố để trao đổi thông tin và hỗ trợ các doanh nghiệp này trong hoạt động xuất khẩu; Mời các đối tác và doanh nghiệp nước ngoài có tiềm năng đến tham dự Hội chợ, Hội nghị nông sản tại Hà Nội; Xây dựng kênh thị trường cho sản phẩm nông sản của Hà Nội tại các nước xuất khẩu tiềm năng.


Sở Nông nghiệp

& PTNT


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


4

Tổ chức các chương trình đón các đoàn nhập khẩu nước ngoài vào giao dịch thương mại tại Hà Nội và giao dịch tại Hội chợ quà tặng hàng TCMN Hà Nội 2016.


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


5

Tổ chức Hội chợ xuất khẩu quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2016 có sự tham gia của các nhà nhập khẩu nước ngoài; tổ chức đoàn doanh nghiệp tham gia hội chợ quốc tế xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tại TP Hồ Chí Minh.


Sở Công thương


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


6

Tổ chức, tham gia Hội chợ, triển lãm thương mại, Hội thảo, Hội nghị quốc tế định hướng xuất khẩu: Tổ chức Hội chợ đặc sản vùng miền 2016, Hội chợ - Triển lãm OVOP Việt Nam 2016, Triển lãm & hội thảo quốc tế về công nghiệp thời trang; tham gia Triển lãm Foodex 2016 tại TP HCM; Tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực thiết kế và phát triển sản phẩm phục vụ xuất khẩu, Diễn đàn Xuất khẩu 2015...


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan7

Tiếp tục triển khai Chương trình Xúc tiến đầu tư giai đoạn 2014-2015 và định hướng tới 2020 với các nội dung đã được UBND Thành phố phê duyệt.


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


8

Nghiên cứu thị trường các đối tác đầu tư và tổ chức đoàn khảo sát về đầu tư tại các nước khu vực châu Á (Hàn Quốc, Myanmar, Lào, Campuchia, Singapore...).


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


9


Lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư, xây dựng các ấn phẩm phục vụ xúc tiến đầu tư.


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


10

Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua cung cấp thông tin và tổ chức tập huấn về năng lực xúc tiến đầu tư.


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


11

Triển khai các hoạt động của Dự án Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch châu Á trong khuôn khổ mạng lưới các thành phố lớn châu Á.


Trung tâm Xúc tiến ĐTTMDL


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


12

Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp CNTT nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.


Sở Thông tin và Truyền thông


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

VI

Kiểm soát nhập khẩu


1

Tăng cường giám sát hàng nhập khẩu theo tiêu chuẩn, quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn, bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý thị trường, thanh tra, kiểm tra đối với việc kinh doanh các mặt hàng có điều kiện và các đơn vị nhập khẩu và phân phối nhằm kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu.


Sở Công thương


Các Sở, ngành, đơn vị liên quan


2

Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối các sản phẩm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông.


Sở Thông tin và Truyền thông

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.