Open navigation

Công văn 1052/VPCP-KTTH Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty liên doanh quốc tế ABC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1052/VPCP-KTTH

V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty liên doanh quốc tế ABC

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016.


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ Tư pháp;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 300/BTC-TCT ngày 08 tháng 01 năm 2016 về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty liên doanh quốc tế ABC, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 300/BTC-TCT nêu trên. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp xử lý cụ thể.


  2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc quy định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp tại Giấy phép đầu tư cấp cho Công ty Liên doanh quốc tế ABC chưa đúng.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.