Open navigation

Công văn 6163/CT-HTr ngày 03/02/2016 Chính sách thuế về việc xuất hóa đơn đối với tài sản bán đấu giá thi hành án

TNG CC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6163/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Địa chỉ: số 22 phố Hàng VôiP.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội,
MST: 0106238852

Trả lời công văn số 1323/CV-VAMC ngày 26/11/2015 của Công ty TNHH một thành viên quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế đối với việc xuất hóa đơn đối với tài sản bán đấu giá thi hành án, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 5 Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

5. Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủy quyn bán đấu giá bất đng sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhp từ chuyển nhượng bất đng sản np vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếu không xác định được giá vn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyn nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

- Căn cứ công văn số 5858/TCT-CS ngày 26/12/2010 của Tổng cục Thuế về việc bán tài sản đảm bảo tiền vay.

- Căn cứ công văn số 2589/TCT-CS ngày 26/6/2015 của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn đối với bán đấu giá tài sản thi hành án và tài sản thế chấp hướng dẫn:

- Về thuế GTGT và hóa đơn: Tài sản đảm bảo tiền vay khi bán thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH đấu giá tài sản Đông Dương có ký hợp đồng với cơ quan Thi hành án dân sự để bán tài sản đảm bảo tiền vay hoặc cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp bán tài sản đảm bảo tiền vay thì không sử dụng hóa đơn GTGTCơ quan thi hành án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/1/2008 cho người mua được tài sản đấu giá để m thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Ngân hàng bán tài sn đảm bảo tiền vay thì Ngân hàng phải xuất hóa đơn cho người mua”.

Căn cứ các quy định trên, tài sản của tổ chức kinh doanh bị cưỡng chế, kê biên để thi hành án, sau khi đấu giá:

Trường hợp Công ty có ký hợp đồng với cơ quan Thi hành án dân sự để bán tài sản đảm bảo tin vay hoặc cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp bán tài sản đảm bảo tiền vay thì không sử dụng hóa đơn GTGT.

Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Cơ quan thi hành án có trách nhiệm cung cấp đy đủ các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/1/2008 cho người mua được tài sản đấu giá để làm thủ tục đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Ngân hàng bán tài sản đảm bảo tiền vay thì Ngân hàng phải xuất hóa đơn cho người mua.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT để báo cáo
 - P.KT6;

 - 
P.Pháp chế;
 - Lưu: VT, HTr(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.