Open navigation

Công văn 6166/CT-HTr ngày 03/02/2016 Hóa đơn trả lại hàng

TNG CC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6166/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng
Địa chỉ: Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà CT2 (The light), đường Tố Hữu P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
MST: 0102156214

Trả lời công văn số 1282016/PHH-CV-KT ngày 15/01/2016 của Công ty TNHH kinh doanh nhà Phục Hưng hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định việc sử dụng và ghi hóa đơn, chứng từ được thực hiện cụ thể như sau:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả li cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)...”

- Căn cứ Điểm a Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá tr gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

“7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

a) Sửa đổi, b sung đim b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:

b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyn nội bộ, tiêu dùng nội bộ đ tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng; không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp trong năm 2014 Công ty đã xuất 03 số hóa đơn thu tiền cho thuê mặt bằng sàn văn phòng cho Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Hoàng Gia có thời hạn, khi chưa hết thời hạn thuê hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng, bên cho thuê nhà phải trả lại tiền cho bên thuê thời gian còn lại. Khi nhận tiền Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Hoàng Gia phải xuất hóa đơn trả lại hàng theo quy định tại Khoản 2 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT5;
P.Pháp chế;
 - Lưu: VT, HTr(2)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Mai Sơn

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.