Open navigation

Công văn 6299/CT-HTr Ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6299/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Habeco

(Đ/c: Lô 2ha, cụm Công nghiệp nhà máy bia Hà Nội-Mê Linh, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

MST: 0102356862)


Trả lời công văn số 20/CV.HABECO-P ngày 21/01/2016 của Công ty Cổ phần Bao bì Habeco (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ tiết a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định tiêu thức "Ngày tháng năm" lập hóa đơn:


"Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng; lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền."


Căn cứ các quy định trên, trường hợp ngày 16/11/2015 Công ty ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty cổ phần xây dựng và chuyển giao kỹ thuật về xây lắp nhà điều hành sản xuất, thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ ngày khởi công thì ngày lập hóa đơn GTGT là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền theo quy định tại tiết a Khoản 2 Điều 16 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty Cổ phần Bao bì Habeco được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • KT4; Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.