Open navigation

Công văn 6301/CT-HTr Chính sách thuế thu nhập đối với cá nhân đại lý bán hàng đa cấp


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6301/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Ông Nguyễn Công Kích

(Địa chỉ: Số 38, Phạm Ngọc Thạch, TP Phủ Lý, Hà Nam)


Trả lời công văn không số 05/01/2016 của Ông Nguyễn Công Kích hỏi về chính sách thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế:


+ Tại Điều 5 quy định phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:


“Điều 5. Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp


  1. Nguyên tắc áp dụng    b) Đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng số tiền hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản thu khác mà cá nhân nhận được trong năm dương lịch.  2. Căn cứ tính thuếb) Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân tính trên doanh thu


Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp là 5%.”

+ Tại Điều 9 quy định khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp:


“Điều 9. Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp


1. Khấu trừ thuế


Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.”


Căn cứ quy định trên, trường hợp Ông Nguyễn Công Kích làm đại lý bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH nhượng quyền TM Thăng Long (Hà Nội) hưởng hoa hồng thì Công ty TNHH nhượng quyền TM Thăng Long (Hà Nội) có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 5% trên doanh thu hoa hồng, các khoản thưởng, hỗ trợ, các khoản thu khác mà Công ty TNHH nhượng quyền TM Thăng Long (Hà Nội) chi trả nếu Công ty xác định tổng các khoản doanh thu này của Ông Nguyễn Công Kích trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.


Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Ông Nguyễn Công Kích được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.