Open navigation

Công văn 6311/CT-HTr Xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6311/CT-HTr

V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam

(Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Vinachem, số 3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

MST: 0100111948


Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số: 14122015 ngày 14/12/2015 của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam hỏi về việc xử lý đối với hóa đơn liên 2 bị mờ mực in, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định:


+ Tại điểm b khoản 1 Điều 16, khoản 2 Điều 24 Chương III quy định về việc sử dụng hóa đơn:


“Điều 16. Lập hóa đơn


  1. Nguyên tắc lập hóa đơn


    b) ...Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.”    “Điều 24. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn


  2. Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, trong biên bản ghi rõ liên 1 của hóa đơn người bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản và người bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua. Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người bán kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.”


Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập hóa đơn GTGT giao cho người mua. Trường hợp, trong quá trình lưu trữ liên 2 (giao cho người mua) bị mờ phần nội dung trên hóa đơn đã lập thì người bán và người mua thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Chương III Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Trade Việt Nam được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr. (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.