Open navigation

Công văn 6312/CT-HTr Chính sách thuế về việc xuất hóa đơn


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6312/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: CN Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam tại thành phố Hà Nội

(Địa chỉ: Phòng số 203, tầng 2, Tòa nhà Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội, MST: 0100114522-004)


Trả lời công văn số 63/FIN/15-KC ngày 27/11/2015 của CN Công ty TNHH Kimberly- Clark Việt Nam tại thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Chi nhánh) hỏi về việc đăng ký kho hàng tại Hà Nội và vướng mắc về xuất hóa đơn của Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam (thuộc Cục thuế tỉnh Bình Dương quản lý), Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

 • Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính Phủ về đăng ký doanh nghiệp.

 • Tại khoản 5, Điều 1, Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Luật quản lý thuế:


  “Điều 1


  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.  5. Khoản 2, khoản 3 Điều 8 được sửa đổi, bổ sung như sau:  3. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế...”


 • Căn cứ điểm 3 Điều 11 Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:


  + Tại Điều 10 quy định về trách nhiệm và thời hạn thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:


  “1. Đối với doanh nghiệp thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại Điều 45 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  2. Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác thực hiện thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày phát sinh sự thay đổi theo mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này”


  + Tại điểm 3 Điều 11 quy định


  “Khi thay đổi các nội dung thông tin đã kê khai trong đăng ký thuế, người nộp thuế phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế theo “Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế” mẫu 08-MST...”


 • Căn cứ Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định lập hóa đơn.


 • Căn cứ khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế quy định sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.


Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam (tại tỉnh Bình Dương) mở kho hàng tại Hà Nội thì Công ty có trách nhiệm đăng ký bổ sung thông tin kho hàng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp tại tỉnh Bình Dương theo quy định.


Trường hợp Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam có kho hàng tại Hà Nội, khi bán hàng hóa từ kho hàng thì Công ty phải lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và khoản 3, Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.


Nội dung vướng mắc cụ thể về chính sách thuế đề nghị Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam liên hệ với cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được hướng dẫn.


Cục Thuế Thành phố Hà Nội thông báo để Chi nhánh Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phòng Kiểm tra thuế số 1;

 • Phòng Pháp chế;

 • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.