Open navigation

Công văn 6461/CT-HTr Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với văn phòng cho thuê lại


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6461/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics Mã số thuế: 0305853161- 001

Đ/C: Tầng 6 (P601), tòa nhà Trần Phú, số 17, tổ 24, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội


Cục thuế Thành phố Hà Nội nhận được công văn số 1512/HVL/2015 ngày 15/12/2015 và công văn bổ sung thông tin, tài liệu số 1601/HVL/2016 ngày 14/01/2016 của Chi nhánh Hà Nội- Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics hỏi về chính sách thuế (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty Hyundai tại Hà Nội), Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:


+ Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính như sau:


“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào...”


+ Tại điểm a, điểm b, Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định nguyên tắc người bán phải lập hóa đơn và cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:


“a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:


b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).


Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;


b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:


“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”


Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán...


Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.”...


Căn cứ các quy định trên và hồ sơ tài liệu kèm theo của Công ty, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Chi nhánh Công ty Hyundai tại Hà Nội ký Hợp đồng thuê văn phòng của Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nội Bài, sau đó Chi nhánh ký thỏa thuận với Công ty TNHH Tiếp vận Lâm Anh về việc cho Công ty Lâm Anh sử dụng thuê lại một phần diện tích văn phòng thì Chi nhánh phải lập hóa đơn kê khai, nộp thuế GTGT đối với diện tích văn phòng cho thuê lại theo quy định.


Trường hợp, Công ty Lâm Anh không lấy hóa đơn thuê lại phần diện tích văn phòng thì Chi nhánh Công ty Hyundai tại Hà Nội vẫn phải lập hóa đơn theo quy định tại điểm a, điểm b, Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính theo quy định nêu trên.


Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời để Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng KTr1;

  • Phòng Pháp chế;

  • Lưu: VT, HTr(2). (6; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.