Open navigation

Công văn 6466/CT-HTr Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ, xuất khẩu


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 6466/CT-HTr

V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Vinh Thịnh

Địa chỉ: Số 19 Tức Mạc -Quân Hoàn Kiếm - Hà Nội MST: 0105150235


Trả lời công văn số 76/CVH-VT ngày 10/01/2016 của Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Vinh Thịnh (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


Tại điểm b khoản 12 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:


“4. Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.


Cơ sở kinh doanh trong tháng/quý vừa có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ bán trong nước thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.”


- Căn cứ khoản 2 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng:


“Các trường hợp cơ sở kinh doanh đã kê khai đề nghị hoàn thuế trên Tờ khai thuế GTGT thì không được kết chuyển số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế được khấu trừ của tháng tiếp theo.”

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:


Căn cứ hồ sơ, tài liệu đơn vị gửi kèm theo công văn số 76/CVH-VT thì Công ty đã gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu quý 3/2015 đến Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, trong quý 3/2015 Công ty không phát sinh doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, do đó chưa đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo quy định.


Trường hợp trong quý 2/2015 Công ty có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu chưa được khấu trừ hết trên 300 triệu đồng thì thuộc đối tượng được hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm b khoản 12 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.


Đề nghị Công ty liên hệ Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm, căn cứ hồ sơ cụ thể và tình hình thực tế kê khai, thủ tục liên quan đến hoàn thuế của Công ty để xem xét giải quyết theo quy định.


Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ Cục thuế TP Hà Nội (đ/c Lê Tuấn Anh - Phó trưởng phòng Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, điện thoại liên hệ 043.5146119) để được hướng dẫn.


Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phòng Pháp chế;

  • Phòng Kê khai kế toán thuế;

  • Chi cục thuế Q.Hoàn Kiếm;

  • Lưu: VT, HTr(2). (7; 2)

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.