Open navigation

Công văn 903a-VPCP-KTTH Thuế GTGT, thuế nhà thầu đối với khoản phụ phí theo cước vận tải biển


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 903a/VPCP-KTTH

V/v thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với khoản phụ phí theo cước vận tải biển

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Giao thông vận tải;

Bộ Tư pháp;

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 822/BTC-CST ngày 18 tháng 01 năm 2016 về thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu đối với khoản phụ phí theo cước vận tải biển, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6208/VPCP- KTTH ngày 06 tháng 8 năm 2015 và ý kiến của các Bộ, đơn vị liên quan để hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP;

  • Các PTTg: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,

Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, 

Các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.