Open navigation

Quyết định 177/QĐ-BHXH Phần mềm Quản lý thu SMS 7


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 177/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU SMS

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm Quản lý thu SMS 7.0 (viết tắt là SMS 7.0).

Điều 2. Phần mềm SMS 7.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và là phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phần mềm này thay thế phần mềm SMS phiên bản 6.0 ban hành kèm theo Quyết định số 829/QĐ-BHXH ngày 26/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc;

  • Lưu: VT, CNTT (4 bản).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.