Open navigation

Công văn 456/TB-BHXH Điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy trình giao dịch điện tử


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Số: 456/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016


THÔNG BÁO


VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NỘI DUNG QUY TRÌNH GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ


Căn cứ Công văn số 640/BHXH-TCCB ngày 14/03/2013 và Công văn số 2684/BHXH- TCCB ngày 30/7/2013 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử theo cơ chế một cửa liên thông; theo đề nghị của Trưởng phòng Thu và Trưởng phòng Cấp sổ, thẻ

Để ngày càng hoàn thiện Quy trình tiếp nhận hồ sơ điện tử, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh, bổ sung Quy trình tiếp nhận hồ sơ điện tử tại Công văn số 640/BHXH- TCCB và Công văn số 2684/BHXH-TCCB, như sau:

 1. Điều chỉnh quy trình giao dịch hồ sơ điện tử:

  Quy trình giải quyết hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 101);

  Quy trình giải quyết hồ sơ thu và cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 102);

  Hồ sơ thu BHXH, BHYT bắt buộc: Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 103);

  Quy trình giải quyết hồ sơ ngưng tham gia BHXH (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 106).

  Hồ sơ cấp thẻ BHYT tự nguyện (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 202).

 2. Ban hành mới quy trình giao dịch hồ sơ điện tử:

  Quy trình điều chỉnh thông tin cá nhân người tham gia BHXH (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 302);

  Quy trình điều chỉnh nhân thân do mượn hồ sơ người khác tham gia BHXH (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 303);

  Quy trình chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 304);

  Quy trình cấp lại sổ BHXH do mất: do người lao động làm mất hoặc do đơn vị làm mất; thu hồi sổ BHXH do mất nay tìm lại được (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 305);

  Quy trình cấp lại sổ BHXH do hư hỏng (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 306);

  Quy trình điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ nhưng người lao động dừng đóng BHXH và đã được chốt sổ BHXH (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 311);

  Quy trình chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc trong trường hợp có một hoặc nhiều sổ BHXH đang lưu giữ tại cơ quan BHXH (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 315);

  Quy trình đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 401);

  Quy trình cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT do hư hỏng, do điều chỉnh quyền lợi khám chữa bệnh và thay đổi nơi khám chữa bệnh hoặc đổi thời điểm hưởng từ đủ 5 năm liên tục (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 402);

  Quy trình cấp lại thẻ BHYT do bị mất (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 402b)

  Quy trình cấp thẻ BHYT kỳ trước do thiếu thông tin. Dùng để cấp thẻ BHYT cho lao động các kỳ trước do thiếu thông tin chưa được cấp thẻ BHYT nay đã hoàn thiện xong hồ sơ (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 403).

  Quy trình giải quyết hồ sơ truy thu BHXH, BHYT, BHTN (Quy trình và Phiếu giao nhận hồ sơ điện tử 113)

 3. Ngày áp dụng:

  Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất áp dụng Quy trình nói ở trên, kể từ ngày 22/02/2016.

 4. Tổ chức thực hiện:

 • Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp phần mềm tiếp nhận hồ sơ, để điều chỉnh, bổ sung Quy trình hồ sơ điện tử nói ở trên phục vụ cho việc giao dịch tiếp nhận hồ sơ trên toàn hệ thống.

 • Các Phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội quận/huyện tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định trên.

 • Ban Biên tập trang web Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật quy trình, phiếu giao nhận hồ sơ theo quy định./.Nơi nhận:

 • BGĐ BHXH TP.HCM;

 • Trưởng phòng nghiệp vụ;

 • Chánh văn phòng;

 • Giám đốc BHXH quận, huyện;

 • Các đơn vị, tổ chức, cá nhân NLĐ;

 • Trang web BHXH TP.HCM;

 • Lưu: VT, TCCB(2b).

GIÁM ĐỐC
Cao Văn Sang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.