Open navigation

Quyết định 512/QĐ-BYT Phê duyệt định mức chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai thảm họa


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 512/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI THẢM HỌA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO VÀ TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia số 22/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1811/QĐ-BYT ngày 29/5/2012 của Bộ Y tế về việc thành lập Hội đồng thẩm định chi phí tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển và cấp phát thuốc, hóa chất vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai thảm họa do Bộ Y tế giao bảo quản tại Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3, có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Thủ trưởng các đơn vị có hàng dự trữ có trách nhiệm căn cứ vào định mức chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai, thảm họa được phê duyệt và xác định cụ thể khối lượng, thể tích hàng thực tế của đơn vị được bảo quản để thanh toán chi phí bảo quản hàng phòng, chống dịch, thiên tai thảm họa cho Tổng công ty Cổ phần y tế DANAMECO và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dược Trung ương 3 đã thực hiện nhiệm vụ bảo quản Bộ Y tế giao theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

  • Như điều 3;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, KH-TC.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGPhạm Lê TuấnPHỤ LỤC 1


PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI, THẢM HỌA TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC TRUNG ƯƠNG III DO BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BYT ngày 19 tháng 02 năm 2016)STT


Năm


Đơn vị tính

Định mức bảo quản


Ghi chú

1

2004

đồng/m3 kho/năm

108.362

2

2005

đồng/m3 kho/năm

123.887

3

2006

đồng/m3 kho/năm

142.992

4

2007

đồng/m3 kho/năm

149.532

5

2008

đồng/m3 kho/năm

154.918

6

2009

đồng/m3 kho/năm

154.918

7

2010

đồng/m3 kho/năm

154.918

8

2011

đồng/m3 kho/năm

293.153

9

2012

đồng/m3 kho/năm

293.153

10

2013

đồng/m3 kho/năm

293.153


PHỤ LỤC 2


PHỤ LỤC: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ BẢO QUẢN HÀNG PHÒNG CHỐNG DỊCH, THIÊN TAI, THẢM HỌA TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO DO BỘ Y TẾ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 512/QĐ-BYT ngày 19 tháng 02 năm 2016)


STT

Năm

Đơn vị tính

Định mức bảo quản

Ghi chú

1

2008

đồng/m3 kho/năm

150.000

2

2009

đồng/m3 kho/năm

150.000

3

2010

đồng/m3 kho/năm

150.000

4

2011

đồng/m3 kho/năm

250.000

5

2012

đồng/m3 kho/năm

250.000

6

2013

đồng/m3 kho/năm

250.000

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.