Open navigation

Công văn 546/TB-BHXH Thay đổi tên gọi các đơn vị và chức danh công chức lãnh đạo


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 546/TB-BHXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016THÔNG BÁO

V/V THAY ĐỔI TÊN GỌI CÁC ĐƠN VỊ VÀ CHỨC DANH CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2016, BHXH Việt Nam thông báo việc thay đổi tên gọi các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương và chức danh công chức lãnh đạo các đơn vị như sau:

 1. Đơn vị đổi tên

  1. Ban Tài chính - Kế toán đổi tên thành Vụ Tài chính - Kế toán;

  2. Ban Hợp tác quốc tế đổi tên thành Vụ Hợp tác quốc tế;

  3. Ban Kiểm tra đổi tên thành Vụ Thanh tra - Kiểm tra;

  4. Ban Thi đua - Khen thưởng đổi tên thành Vụ Thi đua - Khen thưởng;

  5. Ban Kế hoạch và Đầu tư đổi tên thành Vụ Kế hoạch và Đầu tư;

  6. Ban Tổ chức cán bộ đổi tên thành Vụ Tổ chức cán bộ;

  7. Ban Pháp chế đổi tên thành Vụ Pháp chế;

  8. Ban Đầu tư quỹ đổi tên thành Vụ Quản lý đầu tư quỹ;

  9. Ban Kiểm toán nội bộ đổi tên thành Vụ Kiểm toán nội bộ;

  10. Ban Tuyên truyền đổi tên thành Trung tâm Truyền thông.

 2. Thay đổi chức danh công chức lãnh đạo

Chức danh công chức lãnh đạo của các đơn vị gồm Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị thay đổi tương ứng với tên gọi mới của các đơn vị đó.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo để các đơn vị biết./.Nơi nhận:

 • TGĐ và các Phó TGĐ (để b/c);

 • BHXH các tỉnh, thành phố;

 • BHXH Bộ Quốc Phòng, CAND;

 • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

 • Văn phòng HĐQL BHXH Việt Nam;

 • Đảng ủy, Công đoàn cơ quan;

 • Website BHXH Việt Nam;

 • Lưu: VT, VP.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thị Ngọc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.