Open navigation

Công văn 1189/VPCP-KTTH Áp mã HS và tính thuế nhập khẩu đối với phôi thép


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1189/VPCP-KTTH

V/v áp mã HS và tính thuế nhập khẩu đối với phôi thép

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính;

Bộ Công Thương;

Bộ Khoa học và Công nghệ.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 1534/BTC-CST ngày 27 tháng 01 năm 2016 về việc kiến nghị của các doanh nghiệp trong ngành thép về áp mã HS và tính thuế nhập khẩu mặt hàng phôi thép, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan liên quan xử lý việc áp mã HS và tính thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phôi thép nhập khẩu của doanh nghiệp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTN, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.