Open navigation

Công văn 1317/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng đá cẩm thạch

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1317/TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng đá cẩm thạch


Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty Liên doanh Vinastone;

Cục Hải quan TP. Hải Phòng.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/VINASTONE-GT ngày 04/1/2016 của Công ty Liên doanh Vinastone kiến nghị vướng mắc trong việc áp mã số đối với mặt hàng đá cẩm thạch của Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;


Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính; thì:


Mặt hàng đá cẩm thạch tự nhiên (trừ các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên thuộc nhóm 68.01, đá phiến) mới chỉ cắt hoặc cưa đơn giản, có bề mặt nhẵn hoặc phẳng thuộc nhóm 6802, phân nhóm - Đá làm tượng đài hoặc đá xây dựng khác và các sản phẩm làm từ chúng, mới chỉ cắt hoặc cưa đơn giản, có bề mặt nhẵn hoặc phẳng, mã số 6802.21.00.


Mặt hàng đá cẩm thạch tự nhiên (trừ các loại đá lát, đá lát lề đường và phiến đá lát đường, bằng đá tự nhiên thuộc nhóm 68.01, đá phiến) ngoài các công đoạn gia công như đá thuộc mã số 6802.21.10 còn được xử lý thêm các công đoạn khác như: mặt sau dán gia cố lưới sợi xơ thủy tinh,... thuộc nhóm 68.02, phân nhóm - Loại khác, phân nhóm 6802.91 - - Đá cẩm thạch, tra-véc-tin và thạch cao tuyết hoa, mã số 6802.91.10.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty Liên doanh Vinastone, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết, kiểm tra xác định cụ thể hàng hóa thực tế nhập khẩu để xử lý theo quy định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục KTSTQ (để biết);

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.