Open navigation

Công văn 1330/TCHQ-GSQL Kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1330/TCHQ-GSQL

V/v kiểm soát tải trọng PTVT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.


Trả lời công văn số 70/HQQB-NV ngày 25/1/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đối với trường hợp đủ căn cứ xác định phương tiện vận tải chở quá tải trọng cho phép thì yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm theo chỉ đạo tại công văn số 8307/BTC-TCHQ ngày 23/6/2014, công văn số 16632/BTC-TCHQ ngày 10/11/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan. Riêng đối với trường hợp nghi ngờ phương tiện vận tải chở quá tải trọng nhưng chưa đủ cơ sở xác định thì yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng có thẩm quyền tại địa phương (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông...) thực hiện việc kiểm tra trọng tải của phương tiện vận tải tại chỗ. Căn cứ trên kết quả kiểm tra của các đơn vị chức năng, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình xem xét, xử lý thông quan phương tiện vận tải, hàng hóa theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.