Open navigation

Công văn 1365/TCHQ-GSQL Thủ tục nhập khẩu phế liệu sau khi thanh thải từ tàu cẩu Wealthy Globe


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1365/TCHQ-GSQL

V/v thủ tục nhập khẩu phế liệu sau khi thanh thải từ tàu cẩu Wealthy Globe tại vùng biển Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư XNK Bông Sen Vàng.

(Đ/c: Tầng 14 số 169, Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội)


Trả lời công văn số 10/BSV-02-2016 ngày 01/02/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư XNK Bông Sen Vàng về việc thủ tục liên quan đến việc nhập khẩu phế liệu sau khi thanh thải từ tàu cẩu Wealthy Globe, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trên cơ sở đề nghị của Công ty Asian Giant Limited, Công ty TNHH Quý Hải và ý kiến của các Bộ quản lý chuyên ngành, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3030/VPCP-KTN ngày 29/4/2014 thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc phương án thanh thải và mua lại số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe như đề nghị của Công ty Asian Giant Limited và Công ty TNHH Quý Hải.


Hiện nay, việc nhập khẩu phế liệu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo nội dung trình bày tại công văn số 10/BSV-02-2016 dẫn trên, Công ty cổ phần Đầu tư XNK Bông Sen Vàng là người kế thừa lại hợp đồng mua bán với Công ty Asian Giant Limited, trở thành bên mua tàu cẩu Wealthy Globe và tiếp tục thực hiện các công việc tháo dỡ, mua bán phế liệu từ con tàu chưa giải quyết xong của Công ty TNHH Quý Hải. Công ty cổ phần Đầu tư XNK Bông Sen Vàng đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép Công ty thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu từ con tàu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15/11/2012. Tuy nhiên, theo công văn số 3030/VPCP-KTN ngày 29/4/2014 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đồng ý về nguyên tắc phương án thanh thải và mua lại số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe như đề nghị của Công ty Asian Giant Limited (Chủ tàu) và Công ty TNHH Quý Hải. Do đó nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư XNK Bông Sen Vàng nêu tại công văn số 10/BSV-02-2016 dẫn trên là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.