Open navigation

Công văn 1367/TCHQ-TXNK Thông quan lô hàng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1367/TCHQ-TXNK

V/v: thông quan lô hàng

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Hà Thành.

(Số 99 Đường Lê Duẩn - P. Cửa Nam - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội)


Trả lời công văn số 59/CV-HT ngày 01/02/2016 của Công ty TNHH một thành viên Hà Thành (Công ty) đề nghị giải tỏa hàng hóa do vướng mắc cưỡng chế thuế thuộc Quyết định ấn định số 90/QĐ-HQHCM/ÂĐT-STQ ngày 21/01/2016 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc nộp thuế và thông quan hàng hóa:

  • Khoản 1 Điều 48 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định:


   “1. Trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện của người nộp thuế về số tiền thuế do cơ quan quản lý thuế tỉnh hoặc ấn định, người nộp thuế vẫn phải nộp đủ số tiền thuế đó, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ thực hiện quyết định tính thuế, quyết định ấn định thuế của cơ quan quản lý thuế.”


  • Điểm c khoản 3 Điều 47 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định:


   “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai hải quan mới phát sinh chỉ được thông quan khi người nộp thuế không còn nợ quá hạn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;”


   Theo quy định trên, trong thời gian giải quyết khiếu nại, Công ty vẫn phải nộp đủ số tiền thuế theo Quyết định ấn định thuế số 90/QĐ-HQHCM/ÂĐT-STQ ngày 21/01/2016 của Chi cục Kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Các lô hàng mới phát sinh chỉ được thông quan khi Công ty không còn nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt.


 2. Về xử lý nợ thuế:

 • Khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định: “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.

 • Khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định: “5. Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định”

 • Theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế; tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan gồm:

“a) Người nộp thuế thuộc đối tượng bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế được cơ quan Hải quan cho phép nộp dần tiền thuế nợ theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

b) Người nộp thuế đã được tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan theo quy định khoản 5 Điều 46 Nghị định".

Theo quy định trên, trường hợp số tiền thuế ấn định còn nợ của Công ty đã quá hạn quá 90 ngày nhưng Công ty không có khả năng nộp thuế đúng hạn thì đề nghị Công ty lựa chọn một trong hai phương án xử lý nợ quy định tại khoản 1 Điều 33 Thông tư 190/2013/TT-BTC nêu trên và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn, xem xét chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế hoặc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viên Hà Thành được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT: Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);

 • Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để t/h):

 • Lưu: VT, TXNK - Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.