Open navigation

Công văn 1371/TCHQ-TXNK ngày 26/02/2016 Giá tính thuế lốp ô tô nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
 TỔNG CỤC HẢI QUAN

 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1371/TCHQ-TXNK

V/v giá tính thuế lốp ô tô NK.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Theo phản ánh của Báo công thương thì thời gian qua có một số Doanh nghiệp nhập khẩu lốp ô tô từ Trung Quốc có gian lận thương mại về giá, các nhà nhập khẩu chỉ khai mức giá thấp (75usd/cái trong khi giá xuất xưởng vào Khoảng 210usd/cái) và khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu để trốn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. Khi bán ra thị trường Doanh nghiệp nhập khẩu lốp ô tô chỉ xuất hóa đơn thuế bằng 30% giá trị. Điều này tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các nhà sản xuất lốp ô tô và gây thất thu Ngân sách Nhà nước.

Mặt khác, ngày 31/12/2015 Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-TCHQ quy định mặt hàng lốp ô tô bơm hơi các loại thuộc danh Mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo làm cơ sở để kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế.

Đ ngăn chặn tình trạng gian lận thương mại qua giá tính thuế và khai sai mã số hàng hóa đối với mặt hàng lốp ô tô nhập khẩu, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện:

1. Về trị giá hải quan:

+ Kiểm tra, rà soát tình hình nhập khẩu mặt hàng lốp ô tô các loại tại địa phương (đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng lốp nhập khẩu có xuất xứ Trung Quốc) để thu thập thông tin, xác định dấu hiệu nghi vấn, tổ chức thực hiện tham vấn và thực hiện kiểm tra sau thông quan theo đúng quy định (trong Quý II năm 2016 phải lựa chọn từ 2-3 Doanh nghiệp để tiến hành kiểm tra sau thông quan);

+ Tổ chức thu thập thông tin về mặt hàng lốp ô tô các loại nhập khẩu, phân tích, tổng hợp để xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định của Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và đề xuất xây dựng bổ sung, sửa đổi mức giá tham chiếu tại Danh Mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá ban hành kèm Quyết định 3950/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan theo đúng quy định.

2. Về mã số hàng hóa: Rà soát, kiểm tra, thực hiện các biện pháp truy thu thuế đối với các trường hợp khai sai mã số hàng hóa để được thưởng thuế suất thấp.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL, Ban QLRR (để p/h);
 - Lưu: VT, TXNK-PG (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 Nguyễn Dương Thái

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.