Open navigation

Công văn 1379/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng mặt hàng xơ bông


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1379 / TCHQ - TXNK 

V/v: thuế GTGT mặt hàng xơ bông

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Thuế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  301 / HQQN - TXNK  ngày 02/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT mặt hàng xơ bông nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngày 19/8/2014, Bộ Tài chính đã có công văn số  11613 / BTC - TCT  hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng bông. Theo đó, “...quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để được giải quyết, hướng dẫn kịp thời”.


Căn cứ công văn số  11613 / BTC - TCT  nêu trên, ngày 12/9/2014, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  11140 / TCHQ - TXNK  gửi Tổng cục Thuế để chuyển công văn số  24 / 2014 / CV -  VCOSA ngày 25/8/2014 của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam để Tổng cục Thuế chủ trì trả lời Hiệp hội và có nêu quan điểm xử lý của Tổng cục Hải quan: mặt hàng “Xơ bông, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ” có mã số 5201.00.00 phù hợp với cụm từ mô tả “bông thiên nhiên chưa chải thô hoặc chải kỹ” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Tuy nhiên, đến nay, Tổng cục Thuế chưa có hướng dẫn về thuế GTGT đối với mặt hàng xơ bông, chưa chải thô hoặc chải kỹ.


Do đó, để việc xử lý văn bản thống nhất, đúng thẩm quyền, Tổng cục Hải quan xin chuyển công văn số  301 / HQQN - TXNK  ngày 02/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh nêu trên để Tổng cục Thuế tổng hợp, chủ trì xử lý.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý Tổng cục ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ tỉnh Quảng Ninh;

  • Lưu: VT, TXNK-Phương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.