Open navigation

Công văn 1391/TCHQ-TXNK Xác định trước mã số đối với mặt hàng Tăng đơ thép và khóa cáp thép


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1391/TCHQ-TXNK

V/v: xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH GNVT Trung Dũng.

(Đ/c: Phòng 302, tầng 3, Khách sạn Dầu khí, số 441 Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An, thành phố Hải Phòng)


Phòng Phân loại nhận được Đơn số 01/2016 ngày 18/02/2016 của Công ty TNHH GNVT Trung Dũng (Công ty) đề nghị xác định trước mã số đối với 02 mặt hàng có tên thương mại Tăng đơ thép và khóa cáp thép. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

  1. Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

  2. Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng thì phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.

Đối chiếu với hồ sơ đề nghị xác định trước mã số nêu trên thì hồ sơ của Công ty không đáp ứng Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC do các nội dung trên đơn đề nghị xác định trước mã số, cụ thể:

  • Chưa điền đủ các tiêu chí trên đơn đề nghị xác định trước mã số như mục 4, mục 18 đến mục 21.

  • 02 mặt hàng được liệt kê trong cùng một đơn đề nghị xác định trước mã số

Tổng cục Hải quan gửi trả Đơn số 01/2016 ngày 18/02/2016 kèm mẫu hàng đề nghị xác định trước theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH GNVT Trung Dũng được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT,TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.