Open navigation

Công văn 2412/BTC-CST Thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ


BỘ TÀI CHÍNH

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2412/BTC-CST

V/v thuế xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất Thương mại Vạn Lý


Bộ Tài chính nhận được công văn số 011/VB-Cty ngày 13/01/2016 của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Vạn Lý về việc áp thuế xuất khẩu dăm gỗ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Để nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước, bảo vệ tài nguyên rừng (bao gồm cả rừng trồng), Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng (tại công văn số 12084/BTC-CST ngày 1/9/2015) và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính về phương án điều chỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 5%.


Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 2%, với hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.


Kể từ ngày xin ý kiến đến ngày Thông tư số 182/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành là 4 tháng, việc lấy ý kiến và ban hành Thông tư bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư số 182/2015/TT-BTC mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Công ty thực hiện theo mức thuế xuất khẩu theo quy định tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC. Bộ Tài chính sẽ theo dõi sát tình hình xuất khẩu, tồn kho, đánh giá tác động của chính sách để có biện pháp xử lý cho phù hợp.


Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp và cơ quan liên quan biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Văn phòng Chính phủ;

  • Lãnh đạo Bộ (để b/c);

  • TCHQ;

  • Vụ PC;

  • Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.