Open navigation

Công văn 2496/BTC-TCHQ Áp dụng chính sách thuế thống nhất đối với hàng hóa NK thuộc dự án đầu tư của Cty với Cty khác


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2496/BTC-TCHQ

V/v: phúc đáp công văn số 89/CV-VIS của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissal

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai.

(Địa chỉ: Lô C7, Cụm Công nghiệp Gián Khẩu - Gia Viễn - Ninh Bình)


Bộ Tài chính nhận được văn bản số 89/CV-VIS ngày 03/9/2015 của Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai - Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Công ty) kiến nghị về việc áp dụng chính sách thuế thống nhất đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc dự án đầu tư của Công ty với các Công ty khác cùng điều kiện, ngành nghề, lĩnh vực đầu tư. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định, tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005, khoản 6, Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, biểu thuế xuất khẩu và các quy định pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ văn bản xác nhận số 494/CV-SXD đề ngày 14/9/2008 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Bình về việc xác, nhận dây chuyền máy móc thiết bị đồng bộ và máy chính của Dự án Nhà máy xi măng Vinakansai (nay là xi măng The Vissai); văn bản số 459/BKHĐT-TCTT ngày 22/01/2014 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư và kết quả xử lý đối với các doanh nghiệp khác có cùng điều kiện, ngành nghề, lĩnh vực đầu tư thi:

 1. Về nhóm mặt hàng dây, cáp điện nhập khẩu của Công ty:

  Trường hợp dây, cáp điện của Công ty nếu trước hoặc sau khi nhập khẩu được đấu nối, lắp đặt theo sơ đồ thiết kế, vị trí kỹ thuật để kết nối, vận hành hệ thống máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất xi măng của Công ty, không sử dụng để dự phòng, thay thế và được cơ quan quản lý chuyên ngành xác nhận là thiết bị đồng bộ nhập khẩu tạo tài sản cố định cho Dự án đầu tư của Công ty thì đáp ứng điều kiện miễn thuế theo quy định.

 2. Về nhóm mặt hàng vật tư sắt thép xây dựng (thép hình chữ H, chữ I...) nhập khẩu được Công ty sử dụng để thay thế, sửa chữa thường xuyên hoặc không có tính năng kết nối vận hành, đồng bộ với hệ thống máy móc, thiết bị thì không thuộc đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

 3. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh. Thanh Hóa để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo quy định nêu trên.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Phát Vissai được biết, thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Tổng cục trưởng (để b/c);

 • Bộ KH&ĐT (để biết);

 • Vụ PC, Vụ CST Bộ Tài chính (để biết);

 • Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa (để thực hiện);

 • Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.