Open navigation

Công văn 1214/VPCP-TCCV Rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1214 / VPCP - TCCV

V/v rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.


Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số  5848 / BNV - TCBC  ngày 10 tháng 12 năm 2015 về việc rà soát, sắp xếp lại các tổ chức phối hợp liên ngành, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

 1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bộ Nội vụ thường xuyên rà soát, phối hợp với các cơ quan kiến nghị việc kiện toàn, tổ chức lại tổ chức phối hợp liên ngành trên cơ sở xác định chính xác loại hình tổ chức hoạt động theo Quyết định số  34 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 12 tháng 3 năm 2007; cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu về tình hình tổ chức, hoạt động của các tổ chức này.


 2. Không thành lập tổ chức phối hợp liên ngành để thực hiện các Đề án, dự án cụ thể. Bộ Nội vụ có ý kiến về vấn đề này trong văn bản thẩm định thành lập tổ chức phối hợp liên ngành.


 3. Kiện toàn lại các Ban Chỉ đạo sau:


  • Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức lại 03 Ban Chỉ đạo: Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 thành 01 Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đứng đầu.


  • Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương vệ sinh an toàn thực phẩm theo hướng đứng đầu Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng, các Phó trưởng Ban là Bộ trưởng các Bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng đầu các Tiểu ban, sử dụng bộ máy hiện có làm nhiệm vụ giúp việc các Tiểu ban.


  • Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo hướng bổ sung nhiệm vụ về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.


 4. Chuyển nhiệm vụ đứng đầu các Ban Chỉ đạo sau:


  • Bộ trưởng Bộ Y tế đứng đầu Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế.

  • Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số  1956 / QĐ - TTg  ngày 27 tháng 11 năm 2009 phê duyệt Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

 5. Giải thể Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển dân số, lao động, đào tạo, gia đình và chính sách xã hội phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước đến năm 2050 được thành lập theo Quyết định số  1568 / QĐ - TTg  ngày 05 tháng 9 năm 2013.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg (để b/c);

 • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX,

KTTH, PL, NC, QHQT, ĐMDN, KTN, V.I;

 • Lưu: VT, TCCV(3) TH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.