Open navigation

Công văn 1215/VPCP-KTN Tuyển chọn phương án kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành


VĂN PHÒNG CHÍNH PH

-------

Ủ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1215 / VPCP - KTN

V/v tuyển chọn phương án kiến trúc Cảng h không quốc tế Long Thành

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

àng

Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Xây dựng.


Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 345 / BGTVT - KHĐT ngày 11 tháng 01 năm 2016) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (Công văn số 231 / BXD - QHKT ngày 02 tháng 02 năm 2016), Tài chính (Công văn số 1835 / BTC - ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2016) và Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 892 / BKHĐT - KCHTĐT ngày 04 tháng 02 năm 2016) về việc tuyển chọn phương án kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thi tuyển để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng Nhà ga Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo quy định của pháp luật.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;

  • Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

  • Cục Hàng không Việt Nam;

  • Các Tổng Công ty: Cảng hàng không Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, V.III, NC;

  • Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.