Open navigation

Công văn 1246/VPCP-KTTH Hiệu lực thi hành của Nghị định 12/2015/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PH

-------

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1246 / VPCP - KTTH 

V/v: hiệu lực thi hành của Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

Kính gửi: - Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1964 / BTC - TCT  ngày 03 tháng 02 năm 2016 về việc vướng mắc thời điểm có hiệu lực của Nghị định số  12 / 2015 / NĐ - CP , thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1964 / BTC - TCT  nêu trên và giao Bộ Tài chính chỉ đạo, xử lý cụ thể.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,

Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.