Open navigation

Quyết định 307/QĐ-TTg Điều chỉnh mức cho vay đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  307 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;


Căn cứ Nghị định số  78 / 2002 / NĐ - CP  ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;


Căn cứ Quyết định số  92 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn;


Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Tờ trình số  88 / TTr - NHCS  ngày 12 tháng 11 năm 2015 và văn bản số  371 / NHCS - TDSV  ngày 16 tháng 02 năm 2016, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số  19214 / BTC - TCNH  ngày 24 tháng 12 năm 2015, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số  10920 / BKHĐT - TCTT  ngày 11 tháng 12 năm 2015,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Điều chỉnh mức vốn cho vay quy định tại Khoản 1 Điều 8 của Quyết định số  92 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn như sau:


“1. Đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế: Mức vốn cho vay tối đa là 50 triệu đồng.”


Điều 2. Điều chỉnh mức bảo đảm tiền vay quy định tại Điều 12 của Quyết định số  92 / 2009 / QĐ - TTg  ngày 08 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn như sau:


“Điều 12. Bảo đảm tiền vay


  1. Thương nhân vay vốn đến 50 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

  2. Thương nhân vay vốn trên 50 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016, áp dụng cho những khoản vay được ký hợp đồng mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành, không thực hiện cho vay bổ sung đối với dư nợ cũ của hợp đồng đã ký trước thời gian điều chỉnh mức cho vay theo Quyết định này.


Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KGVX, V.III;

  • Lưu: VT, KTTH (3) M.Cường

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.