Open navigation

Công văn 321/TTg-ĐMDN Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  321 / TTg - ĐMDN 

V/v Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (công văn số  9498 / TTr - UBND  ngày 25 tháng 12 năm 2015) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số  8038 / BNN - QLDN  ngày 30 tháng 9 năm 2015) về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty TNHH một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các công ty:


  • Công ty TNHH một thành viên Lâm công nghiệp Sông Hiếu;


  • Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tương Dương;


  • Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Con Cuông;


  • Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đô Lương.


 2. Cổ phần hóa các công ty:


  • Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển chè Nghệ An;


  • Công ty TNHH một thành viên Cao su cà phê Nghệ An;


  • Công ty TNHH một thành viên Nông công nghiệp 3/2.


 3. Góp nguyên trạng tài sản, tài chính, lao động, đất đai (sau khi rà soát) để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên đối với các công ty:


  • Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp 1/5;


  • Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Xuân Thành;


  • Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp An Ngãi.

 4. Chuyển thành ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập có thu và sáp nhập với Ban Quản lý rừng phòng hộ Quỳnh Lưu đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Quỳnh Lưu.


 5. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:


  1. Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trực thuộc theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 nêu trên.


  2. Xác định tỷ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ tại các công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số  118 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và tình hình thực tế.


  3. Việc lựa chọn đối tác để thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên thực hiện theo nguyên tắc:


   • Kế thừa toàn bộ đất đai (sau rà soát), vườn cây, vốn, tài sản, lao động, các khoản phải thu, phải trả, các hợp đồng khoán, hợp đồng kinh tế; chịu trách nhiệm toàn bộ về quyền và nghĩa vụ của công ty TNHH một thành viên; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, ổn định của người nhận khoán theo quy định của pháp luật;


   • Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của các công ty TNHH hai thành viên trở lên chỉ tập trung vào sản xuất nông nghiệp gắn với ứng dụng khoa học công nghệ cao, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.


   • Tính toán đầy đủ giá trị vườn cây, tài sản theo cơ chế thị trường; giá trị thương quyền và giá trị lợi thế đất đai theo quy định để xác định giá trị và quyền sử dụng đất đai của các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp khi tham gia thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  4. Tiếp tục rà soát đất đai, vườn cây, xử lý dứt điểm nhất là đất tranh chấp, lấn chiếm, khoán trắng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy định của Nghị định  118 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; chỉ giữ lại một phần diện tích đất phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của các công ty TNHH một thành viên nông nghiệp khi chuyển đổi mô hình sắp xếp, đổi mới; hoàn thành việc rà soát, cắm mốc ranh giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần đất các công ty giữ lại sản xuất trong năm 2015.


   đ) Chỉ đạo các công ty nông nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.


  5. Có phương án quản lý, sử dụng đất đai, vườn cây, rừng của các công ty chuyển giao về địa phương đúng mục đích, đúng quy hoạch và pháp luật; không để đất, rừng thành vô chủ.


 6. g) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình giải quyết đơn thư khiếu kiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  350 / VPCP - ĐMDN  ngày 15 tháng 01 năm 2014; giải trình,

  tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số  8038 / BNN - QLDN  ngày 30 tháng 9 năm 2015 đối với phương án sắp xếp Công ty Nông nghiệp Sông Con, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 03 năm 2016.


 7. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn theo quy định hiện hành đối với các kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại công văn số  9498 / TTr - UBND  ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

 • Ban Kinh tế Trung ương;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ,

LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;

 • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

 • Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, V.III;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.