Open navigation

Công văn 327/TTg-ĐMDN Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới cty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  327 / TTg - ĐMDN 

V/v phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang (các công văn số:  03 / TTr - UBND  ngày 20 tháng 01 năm 2016 và  168 / UBND - NLN  ngày 20 tháng 01 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số  517 / BNN - QLDN  ngày 19 tháng 01 năm 2016) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi:


 2. Phối hợp với các nhà đầu tư khác thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu và người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Chiêm Hóa, Yên Sơn, Tuyên Bình, Sơn Dương.


 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang có trách nhiệm:


 • Thực hiện việc sắp xếp các Công ty nêu trên theo các quy định hiện hành.


 • Rà soát lựa chọn đối tác tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, quyết định và chịu trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành.


 • Yêu cầu doanh nghiệp đối tác tham gia góp vốn cam kết sau khi sắp xếp phải thực hiện theo phương án đã được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích, giữ và phát triển thương hiệu, bảo đảm quyền lợi hợp pháp theo quy định của pháp luật của Nhà nước và người dân có liên quan; không chuyển đổi mục đích sử dụng đất.


 • Trước khi quyết định sắp xếp lại doanh nghiệp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp; diện tích dự kiến giao cho doanh nghiệp thuê sau sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo doanh nghiệp phải sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.


 • Khẩn trương hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty lâm nghiệp theo các quy định của pháp luật.


 • Tính toán đầy đủ giá trị rừng trồng, vườn cây, tài sản theo cơ chế thị trường; giá trị thương quyền và giá trị lợi thế đất đai theo quy định hiện hành của Nhà nước để xác định giá trị và quyền sử dụng đất đai của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp khi tham gia để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.


 • Xây dựng Phương án quản lý đối với diện tích đất doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số  118 / 2014 / NĐ - CP  ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

 • Ban Kinh tế Trung ương;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ,

LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,

TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b). Quân

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.