Open navigation

Công văn 639/TCT-CS Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đóng tàu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  639 / TCT - CS 

V/v Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  4019 / CT - TTHT  ngày 10/12/2015 và công văn số  3804 / CT - TTHT  ngày 20/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động đóng tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Theo quy định tại Điểm 2 Mục II Phần Đ Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định về thuế GTGT thì:


“2. Cơ sở kinh doanh đóng tàu có hợp đồng đóng tàu với khách hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tính theo mức thuế suất 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinh doanh đóng tàu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng đóng tàu dở dang chuyển sang năm 2009 kèm theo bản sao các hợp đồng trước ngày 31/3/2009”;


Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT thì:


“1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định số  121 / 2011 / NĐ - CP  ngày 27/12/2011 của Chính phủ có hiệu lực (ngày 01 tháng 3 năm 2012), thay thế Thông tư số  129 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 và Thông tư số  112 / 2009 / TT - BTC  ngày 02/6/2009 của Bộ Tài chính”.


Tại công văn số  3804 / CT - TTHT  ngày 20/11/2015 nêu trên, Cục Thuế tỉnh Nam Định phản ánh:


“Ngày 17/8/2008, Công ty CP công nghiệp tàu thủy Huyền Trang (nay là Công ty CP thương mại XNK Huyền Trang) ký hợp đồng đóng tàu số  235 / 2008 / HĐMB  với Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (nay là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam), bên thuê tài chính là Công ty CP vận tải thủy Hoàng Phát - Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh. Đến 31/12/2008 đã thực hiện thi công và nghiệm thu một số hạng Mục.


Ngày 25/3/2009, Công ty Huyền Trang đã có công văn thông báo với Chi Cục thuế huyện Nam Trực để tiếp tục được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho hợp đồng đóng tàu này.

Ngày 05/8/2015, các bên đã có biên bản thỏa thuận 4 bên, theo đó Công ty Hoàng Phát chuyển nợ con tàu An Hưng 18 (đang đóng dở dang theo Hợp đồng số  235 / 2008 / HĐMB  nêu trên) cho Công ty CP vận tải biển Gia Long. Công ty Gia Long tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của bên thuê tài chính theo Hợp đồng cho thuê tài chính được ký kết với Công ty cho thuê tài chính, thời Điểm bàn giao tàu và xuất hóa đơn là 12/8/2015”.


Tuy nhiên, tại Điều 3 Hợp đồng mua bán số  235 / 2008 / HĐMB  được ký giữa Công ty CP công nghiệp tàu thủy Huyền Trang (nay là Công ty CP thương mại XNK Huyền Trang) và Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (nay là Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam) có nêu:


“3.1. Địa Điểm giao tàu:...


3.2. Thời hạn giao tàu và hồ sơ đăng kiểm: chậm nhất đến ngày 30/6/2009 (trừ trường hợp bất khả kháng như: mưa bão, mất điện... thì ba bên cùng nhau thống nhất lại thời hạn bàn giao cho phù hợp)”;


Vì vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định yêu cầu đơn vị làm rõ thời Điểm hoàn thành nghiệm thu bàn giao tàu và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH

 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.