Open navigation

Công văn 649/TCT-KK Khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  649 / TCT - KK 

V/v vướng mắc chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai


Trả lời Công văn số  3765 / CT - THNVDT  ngày 09/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc vướng mắc chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm b.11 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số  06 / 2012 / TT -  BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính


Căn cứ hướng dẫn tại Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số  06 / 2012 / TT -  BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính:


Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:


Trường hợp DNTN Phú Lợi không được khách hàng bên nước ngoài là Beihai New China Land trading Co.,Ltd thanh toán tiền hàng do chất lượng hàng hóa không đảm bảo, khách hàng đã giao lô hàng cho Nhà máy cồn ở Zhanjiang 218,3MT, nhưng Nhà máy từ chối nhận tiếp số hàng còn lại. Theo đó, trường hợp này không phải là trường hợp bên nước ngoài mất khả năng thanh toán như quy định tại Điểm d.1 Khoản 3 Điều 16 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính.


Do vậy, căn cứ hồ sơ, tài liệu kèm theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế của DNTN Phú Lợi theo báo cáo tại Công văn số  3765 / CT - THNVDT  của Cục Thuế tỉnh Gia Lai thì DNTN Phú Lợi không đủ điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CS, Vụ PC;

  • Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.