Open navigation

Quyết định 488/QĐ-BYT Công bố danh sách DN nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại VN


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  488 / QĐ - BYT 

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM


BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ


Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2012 / NĐ - CP  ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Căn cứ Quyết định số  151 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam;


Căn cứ Thông tư số  17 / 2001 / TT - BYT  ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;


Căn cứ Thông tư số  47 / 2011 / TT - BYT  ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số  17 / 2001 / TT - BYT  ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số  10 / 2003 / TT - BYT  ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Công bố danh sách 02 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam như sau:


Điện thoại:

ACS Dobfar S.p.A


Viale Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano, (MI), Italy


0039 02 906931 Fax: 0039 039 6414694


2

Tên:

Shanghai Linzyme Biosciences Ltd.

Địa chỉ:

No. 666-7, 14, Minshen Rd, Xinqiao Town, SongJiang Industrial Park, Shanghai, People's Republic of China

Điện thoại:

+86 21 57684035 Fax: +86 21 57684942

Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền cung cấp nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc của Việt Nam.


Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có trách nhiệm theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số  17 / 2001 / TT - BYT  ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.


Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.


Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.


Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:

  • Như Điều 6;

  • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

  • Viện KNT TW, Viện KNT TP. HCM;

  • Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);

  • Văn phòng, các Phòng Cục QLD;

  • Lưu: VT, QLD (02 b).

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGLê Quang Cường

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.