Open navigation

Công văn 537/BHXH-CST ngày 01/03/2016 Đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ bảo hiểm y tế quý II/2016

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 
TP.HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 537/BHXH-CST 

V/v đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ BHYT quý II/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:

Bảo hiểm xã hội quận, huyện; 
 - 
Phòng Cấp sổ, thẻ.

Căn cứ công văn 4285/SYT-TCKT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh về việc xây dựng định mức phân bổ thẻ BHYT cho các cơ sở nhận đăng ký KCB ban đầu. Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo danh sách KCB ban đầu vào các cơ sở y tế cho các nhóm đối tượng trong quý II năm 2016 (theo danh sách đính kèm).

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội quận, huyện và Phòng Cấp sổ, thẻ truy cập vào trang web www.bhxhtphcm.gov.vn hoặc trên đường truyền FTP thông báo cho các đơn vị, các đại lý xã, phường để thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng nghiệp vụ;
 - Trang Web B
HXH TP; 
- Lưu VT, P.CST.

GIÁM ĐỐC
 Cao Văn Sang

 

BẢNG TỔNG HỢP VIỆC CẤP THẺ BHYT BAN ĐẦU TẠI CÁC CƠ SỞ KCB

Quý II/2016

(Đính kèm công văn số 537/BHXH-CST ngày 01 tháng 03 năm 2016)

K từ ngày 01/04/2016, Các đi tượng tham gia BHYT đăng ký nơi KCB ban đầu như sau:

1. Các đối tượng: Tr em dưi 6 tuổi; Người có công; Người già trên 80 tuổi; Các đi tượng được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo Hướng dẫn số 52HD/BTCTW được quyền lựa chọn cơ sở KCB ban đầu theo nguyện vọng kể cả gia hạn, tăng mới và đổi nơi KCB ban đầu.

2. Các đi tượng: Hộ dân, người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh - sinh viên, hưu trí được đăng ký KCB ban đu tại các cơ sở KCB quận, huyện nơi cư trú (Bao gồm: Bệnh viện quận/huyện, Phòng khám đa khoa, Bệnh viện đa khoa khu vực) k cả gia hạn, tăng mi và đổi nơi KCB ban đầu.

3. Các trạm y tế xã - phường được nhận đăng  tất cả đi tượng (Danh sách xem trên website của BHXH TP HCM).

4. Các đối tượng còn lại: trường hợp gia hạn vẫn được tiếp tục đăng ký tại nơi đăng ký KCB ban đầu theo thẻ cũ; Trường hợp tăng mới và thay đổi cơ sở KCB ban đầu thực hiện theo danh sách dưới đây.

5. Nhân viên y tế các bệnh viện quá tải được đăng ký tại bệnh viện đang công c.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.