Open navigation

Công văn 619/TB-BHXH Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  619 / TB - BHXH 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2016


THÔNG BÁO


ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHXH, BHTN


Căn cứ Quyết định số  60 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; Trường hợp trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng.


Căn cứ Thông báo số  596 / TB - BHXH  ngày 26/02/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì lãi suất đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2015 là 6,39%.


Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 như sau:


  1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1, 065% / tháng .


  2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 1, 083% / tháng .Nơi nhận:

  • Các đơn vị sử dụng lao động;

  • Ban giám đốc;

  • Các phòng chức năng;

  • BHXH quận, huyện (để t/h);

  • Đăng tải trên website BHXHTP.

  • Lưu: VT, P.QLT(M).

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

V
Van is the author of this solution article.

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.