Open navigation

Công văn 619/TB-BHXH ngày 08/03/2016 Điều chỉnh lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 619/TB-BHXH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

ĐIỀU CHỈNH LÃI SUẤT TÍNH LÃI CHẬM ĐÓNG, TRUY ĐÓNG BHXH, BHTN

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định: Trường hợp chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; Trường hợp trn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tin BHXH, BHTN từ 30 ngày trở lên, số tiền lãi phải thu bng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền thời gian chậm đóng.

Căn cứ Thông báo số 596/TB-BHXH ngày 26/02/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì lãi suất đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2015 là 6,39%.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 như sau:

1. Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng BHXH, BHTN là 1,065%/tháng.

2. Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT là 1,083%/tháng.

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Ban giám đốc;
- Các phòng chức năng;
- BHXH quận, huyện (để t/h);
- Đăng tải trên website BHXHTP.
 - Lưu: VT, P.QLT(M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Thị Thu

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.