Open navigation

Công văn 646/BHXH-CSYT Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  646 / BHXH - CSYT 

V/v Hướng dẫn thực hiện TTLT số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC 

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Bộ Công an;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.


Ngày 16/02/2016 Bộ Y tế đã ban hành Công văn số  824 / BYT - KHTC  hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC . Trên cơ sở phản ánh của các đơn vị, địa phương về các khó khăn, vướng mắc; sau khi thống nhất với Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế ban hành Công văn số  1044 / BYT - KHTC  ngày 29/2/2016, hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC .


Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn tại các Công văn nêu trên Bộ Y tế, đồng thời nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số  511 / BHXH - CSYT  ngày 19/02/2016 về việc chuẩn bị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC . Lưu ý đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thanh toán dịch vụ kỹ thuật (DVKT) theo hướng dẫn tại Mục 11 Công văn số  1044 / BYT - KHTC : Trường hợp DVKT đã được kết cấu chi phí vào giá ngày giường bệnh hoặc vào giá của DVKT khác (như làm thuốc âm đạo, theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitor, đo thị lực đơn giản, thử kính loạn thị, test HP (urea test, clo test), không có trong Thông tư số  37 / 2015 / TTLT -  BYT-BTC thì cơ quan BHXH không thanh toán riêng.


Quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị BHXH các tỉnh kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải quyết.


(Gửi kèm theo Công văn này bản sao Công văn số  824 / BYT - KHTC  và Công văn số  1044 / BYT - KHTC  của Bộ Y tế)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • PTGĐ Nguyễn Minh Thảo;

  • Các Ban: TCKT, KT, DVT, KTNB, TTTT;

  • Lưu: VT, CSYT (3b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.