Open navigation

Công văn 688/BLĐTBXH-LĐTL Đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  688 / BLĐTBXH - LĐTL 

V/v đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Thực hiện quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  122 / 2015 / NĐ - CP  ngày 14 tháng 11 năm 2015 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Để có căn cứ đề xuất với Chính phủ phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng cho các năm tiếp theo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý triển khai việc thực hiện các quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo nội dung công văn số  5320 / LĐTBXH - LĐTL  ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  2. Tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng thuộc địa bàn quản lý theo quy định tại Nghị định số  122 / 2015 / NĐ - CP  nêu trên, trong đó đánh giá mặt được, chưa được, nguyên nhân và cách thức điều chỉnh mức lương trong thang lương, bảng lương, mức lương trong hợp đồng lao động của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp số liệu tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng của các doanh nghiệp (số thực hiện cao hơn, thấp hơn theo vùng, loại hình doanh nghiệp).

  3. Rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, trường hợp có đề xuất điều chỉnh vùng thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Liên đoàn lao động, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức trao đổi với các Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp (nếu có), các Hiệp hội nghề nghiệp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, các nhà đầu tư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Rất mong đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo và gửi ý kiến tham gia về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/5/2016 (fax: 043.9386139) để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh,

thành phố trực thuộc trung ương;

  • Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.