Open navigation

Công văn 1473/TCHQ-TXNK Vướng mắc hoàn thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1473 / TCHQ - TXNK 

V/v vướng mắc hoàn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  519 / HQHN - TXNK  ngày 24/2/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về vướng mắc hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng được hoàn thuế thì thực hiện theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng (-) thứ 2, 3 của Điện khẩn số  02 / ĐK  ngày 15/1/2016, công văn số  1112 / TCHQ - TXNK  ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan; công văn số  1779 / BTC - TCHQ  ngày 1/2/2016 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK-DTTH (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGLê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.