Open navigation

Công văn 1503/TCHQ-GSQL Tạm nhập khẩu xe của cán bộ ngoại giao


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1503 / TCHQ - GSQL 

V/v tạm nhập khẩu xe của cán bộ ngoại giao

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng


Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số P0. 0 / PRO .01 ngày 17/02/2016 của bà Jehanne Roccas - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền, Đại sứ quán Bỉ tại Hà Nội về đề nghị giải quyết thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô theo giấy phép tạm nhập số  154 / TNK - NG  ngày 04/12/2015 của Cục Hải quan TP Hà Nội và tờ khai số 971600034660 ngày 06/01/2016 tại Cục Hải quan TP Hải Phòng, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện thông quan lô hàng trên theo quy định và chỉ đạo Chi cục Hải quan làm thủ tục rút kinh nghiệm trong việc giải quyết thủ tục tạm nhập khẩu đối với lô hàng trên.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện./.



Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.